Đại hội Đại biểu Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ya Tờ Mốt lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2024 – 2029🌺🌺🌺🌺🌺

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đại hội Đại biểu Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ya Tờ Mốt lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2024 – 2029🌺🌺🌺🌺🌺Diễn ra thành công rực rỡ vào ngày 9/4/2024

Đồng chí Nguyễn Duy Trung – HUV – Bí thư đảng ủy xã – Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Hoàng Tô Vấn – Phó chủ tịch xã – Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đc Lò Thị Bích – Đoàn chủ tịch – Thông qua chương trình Đại hội

Đc Phạm Thủy Tiên – TVHU – Chủ tịch MTTQVN huyện – Phát biểu chỉ đạo Đại hội

đoàn chủ tịch làm viện